Merhaba,

 

Bu yazıda React Native ve Movie API ile Film Uygulaması yapımından bahsedeceğim. Uygulamada filmlerin listelendiği bir ana ekranımız ve film detay ekranımız olacak.

 

İlk olarak bir React Native projesi oluşturuyoruz:

react-native init MovieApp

 

Uygulamada iki adet ekranımız olacak ve bunlar arasında geçiş yapacağız. Bu yüzden React Navigation kullanacağız. Bununla ilgili gerekli paketleri kuruyoruz:

npm i @react-navigation/native @react-navigation/stack react-native-gesture-handler react-native-screens react-native-safe-area-context

Not: Eğer bu paketlerin kurulumu sırasında @babel/preset-env hatası alırsanız öncelikle şu kurulumu yapmanız gerekiyor:

npm i --save-dev @babel/preset-env

 

Şimdi projemizin iskeletini oluşturalım. Root dizininde components ve screens klasörleri oluşturuyoruz. components içerisine Header.js, Slider.js ve Footer.js dosyaları; screens içerisine ise HomeScreen.js ve DetailScreen.js dosyaları oluşturuyoruz. Yine root dizininde Navigation.js dosyası oluşturup şu şekilde bir ayarlama yapıyoruz:

Navigation.js:

import React from 'react'
import { createStackNavigator } from '@react-navigation/stack'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'

import HomeScreen from './screens/HomeScreen'
import DetailScreen from './screens/DetailScreen'

const Stack = createStackNavigator()

const screenOptions = {
 headerShown: false
}

const Navigation = () => (
 <NavigationContainer>
  <Stack.Navigator
   initialRouteName="HomeScreen"
   screenOptions={screenOptions}
  >
   <Stack.Screen name="HomeScreen" component={HomeScreen} />
   <Stack.Screen name="DetailScreen" component={DetailScreen} />
  </Stack.Navigator>
 </NavigationContainer>
)

export default Navigation
 • Stack Navigator oluşturduk ve üzerinde bulunacak ekranları belirttik.
 • Başlangıçta HomeScreen'in açılacağını belirttik.

 

App.js dosyasını açarak şu şekilde bir ayarlama yapıyoruz:

import React from 'react'

import Navigation from './Navigation'

const App = () => {
 return <Navigation />
}

export default App

 

Artık projemizin iskeleti hazır. Şimdi componentleri ve ekranları tasarlamaya, sonrasında da Movie API ile etkileşime sokmaya geçebiliriz.

 

Header.js:

import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native'
import React from 'react'

const Header = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>Movie App</Text>
  </View>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  height: 100,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#34495e'
 },
 text: {
  fontSize: 30,
  color: '#ffffff'
 }
})

export default Header

 

Footer.js:

import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native'
import React from 'react'

const Footer = () => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.text}>Movie App @ 2022</Text>
  </View>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  height:50,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#34495e'
 },
 text: {
  fontSize: 16,
  color: '#ffffff'
 }
})

export default Footer

 

Slider.js:

import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet, TouchableOpacity } from 'react-native'
import React from 'react'

const Slider = ({ title, data, navigation }) => {
 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.title}>{ title }</Text>
    <FlatList 
     horizontal={true} 
     showsHorizontalScrollIndicator={false}
     data={data} 
     renderItem={({ item, index }) => (
      <TouchableOpacity 
       style={styles.itemContainer}
       onPress={() => navigation.navigate('DetailScreen', {
        id: item.id
       })}
      >
       <View style={styles.itemTopInfos}>
        <Text style={styles.itemRate}>{ item.vote_average }</Text>
        <Text style={styles.itemYear}>{ item.release_date.substr(0, 4) }</Text>
       </View>       
       <Image 
        style={styles.itemImage} 
        source={{ uri: `https://www.themoviedb.org/t/p/w300_and_h450_bestv2${item.poster_path}` }} 
       />
       <Text style={styles.itemTitle}>{ item.title }</Text>
      </TouchableOpacity>      
     )}
     keyExtractor={item => item.id}
    />
  </View>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  margin: 10
 },
 title: {
  fontSize: 20,
  color: '#000000',
  marginBottom: 10
 },
 itemContainer: {
  marginRight: 10,
  width: 150
 },
 itemTopInfos: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between'
 },
 itemRate: {
  backgroundColor: '#27ae60',
  color: '#ffffff',
  padding: 3,
  borderTopLeftRadius: 3,
  borderTopRightRadius: 3
 },
 itemYear: {
  backgroundColor: '#34495e',
  color: '#ffffff',
  padding: 3,
  borderTopLeftRadius: 3,
  borderTopRightRadius: 3
 },
 itemImage: {
  height: 225
 },
 itemTitle: {
  fontWeight: 'bold',
  color: '#000000'
 }
})

export default Slider
 • title, data ve navigation verilerini props olarak aldık. Çünkü bu component'i HomeScreen'de hem popüler hem de trend filmler için kullanacağız.
 • Verileri yatay şekilde bir FlatList üzerinde göstereceğiz.
 • Her bir filme tıklandığında navigation ile detay ekranını açtıracağız. Filmin id'sini de detay ekranına parametre olarak göndereceğiz.

 

Tabi unutmadan projemizin root dizininde bir env.js dosyası açıp API bilgilerini yazıyoruz:

export const API_URL = "https://api.themoviedb.org/3"
export const API_TOKEN = "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI2NWNkMjAwZDFkNWMyOTE1NGIwNTk0YjZkZTllYTA3MSIsInN1YiI6IjVhYTdkYjcyOTI1MTQxNWUzOTAxZGUyMiIsInNjb3BlcyI6WyJhcGlfcmVhZCJdLCJ2ZXJzaW9uIjoxfQ.n4H4Ag0mQxg-530d1wFbfUkd_OIiPuUP59OwCDQpH6A"

 

HomeScreen.js:

import { View, ScrollView, StyleSheet, ActivityIndicator } from 'react-native'
import React, { useState, useEffect } from 'react'

import Header from '../components/Header'
import Slider from '../components/Slider'
import Footer from '../components/Footer'

import { API_URL, API_TOKEN } from "../env"

const HomeScreen = ({ navigation }) => {
 const [loadingPopularMovies, setLoadingPopularMovies] = useState(true)
 const [loadingTrendMovies, setLoadingTrendMovies] = useState(true)
 const [popularMoviesData, setPopularMoviesData] = useState([])
 const [trendMoviesData, setTrendMoviesData] = useState([])

 const getPopularMovies = async () => {
  try {
   const response = await fetch(API_URL + '/movie/popular', {
    headers: {
     'Authorization': 'Bearer ' + API_TOKEN
    }
   })
   const json = await response.json()
   setPopularMoviesData(json.results)
  } catch (error) {
   console.error(error)
  } finally {
   setLoadingPopularMovies(false)
  }
 }

 const getTrendMovies = async () => {
  try {
   const response = await fetch(API_URL + '/movie/top_rated', {
    headers: {
     'Authorization': 'Bearer ' + API_TOKEN
    }
   })
   const json = await response.json()
   setTrendMoviesData(json.results)
  } catch (error) {
   console.error(error)
  } finally {
   setLoadingTrendMovies(false)
  }
 }

 useEffect(() => {
  getPopularMovies()
  getTrendMovies()
 }, [])

 return (
  <View style={styles.container}>
   <Header />
   <ScrollView>
    {loadingPopularMovies ? <ActivityIndicator/> : (
     <Slider title="Popular Movies" data={popularMoviesData} navigation={navigation} />
    )}
    {loadingTrendMovies ? <ActivityIndicator/> : (
     <Slider title="Trend Movies" data={trendMoviesData} navigation={navigation} />
    )}
   </ScrollView>   
   <Footer />
  </View>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1
 }
})

export default HomeScreen
 • useState kullanarak 4 tane değişken oluşturduk. loadingPopularMovies ve loadingTrendMovies değişkenleri ile popüler ve trend filmler API'dan gelene kadar ekranda loading işareti göstereceğiz. popularMoviesData ve trendMoviesData değişkenlerinde ise API'dan aldığımız film verilerini tutacağız.
 • getPopularMovies ve getTrendMovies fonksiyonlarını tanımlayarak API'a çağrı yaptık. Bu çağrılar sırasında header kısmında API_TOKEN'ı da gönderdik. Gelen verilerin içindeki results dizisini set fonksiyonlarıyla state'de bulunan değişkenlerimize aktardık.
 • useEffect ile ekran render edildikten sonra (componentDidMount gibi) getPopularMovies ve getTrendMovies fonksiyonlarının çağrılmasını sağladık.
 • Slider component'ine title, data ve navigation verilerini gönderdik.

 

import { View, Text, ScrollView, ActivityIndicator, Image, FlatList, StyleSheet } from 'react-native'
import React, { useState, useEffect } from 'react'

import Header from '../components/Header'
import Footer from '../components/Footer'

import { API_URL, API_TOKEN } from '../env'

const DetailScreen = ({ route }) => {
 const [loadingMovieDetail, setLoadingMovieDetail] = useState(true)
 const [loadingCast, setLoadingCast] = useState(true)
 const [movieDetailData, setMovieDetailData] = useState({})
 const [castData, setCastData] = useState([])

 const { id } = route.params

 const getMovieDetail = async () => {
  try {
   const response = await fetch(API_URL + '/movie/' + id, {
    headers: {
     'Authorization': 'Bearer ' + API_TOKEN
    }
   })
   
   const json = await response.json()
   setMovieDetailData(json)
  } catch (error) {
   console.error(error)
  } finally {
   setLoadingMovieDetail(false)
  }
 }

 const getCast = async () => {
  try {
   const response = await fetch(API_URL + '/movie/' + id + '/credits', {
    headers: {
     'Authorization': 'Bearer ' + API_TOKEN
    }
   })
   const json = await response.json()
   setCastData(json.cast)
  } catch (error) {
   console.error(error)
  } finally {
   setLoadingCast(false)
  }
 }

 useEffect(() => {
  getMovieDetail()
  getCast()
 }, [])

 return (
  <View style={styles.container}>
   <Header />
   {loadingMovieDetail && loadingCast ? <ActivityIndicator/> : (
    <ScrollView style={styles.scrollContainer}>
     <View style={styles.topInfos}>
      <Image 
       style={styles.image}
       source={{ uri: `https://www.themoviedb.org/t/p/w300_and_h450_bestv2${movieDetailData.poster_path}` }} 
      />
      <View style={styles.rightInfos}>
       <Text style={styles.title}>{ movieDetailData.title }</Text>
       <Text style={styles.rate}>{ movieDetailData.vote_average }</Text>
       <Text style={styles.year}>{ movieDetailData.release_date.substr(0, 4) }</Text>
       <FlatList
        horizontal={true}
        showsHorizontalScrollIndicator={false}
        style={styles.genreList}
        data={movieDetailData.genres}
        renderItem={({ item, index }) => (
         <Text style={styles.genreItem}>{ item.name }</Text>
        )}
        keyExtractor={item => item.id}
       />
      </View>     
     </View>    
     <Text style={styles.description}>{ movieDetailData.overview }</Text>
     <Text style={styles.castTitle}>Cast</Text>
     <FlatList
      horizontal={true}
      showsHorizontalScrollIndicator={false}
      style={styles.castList}
      data={castData}
      renderItem={({ item, index }) => (
       <View style={styles.castItem}>
        <Image 
         style={styles.castItemImage}
         source={{ uri: item.profile_path !== null ? `https://www.themoviedb.org/t/p/w300_and_h450_bestv2${item.profile_path}` : `https://via.placeholder.com/100x150` }} 
        />
        <Text style={styles.castItemName}>{ item.name }</Text>
        <Text style={styles.castItemTitle}>{ item.character }</Text>
       </View>      
      )}
      keyExtractor={item => item.id}
     />
    </ScrollView> 
   )}   
   <Footer />
  </View>
 )
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1
 },
 scrollContainer: {
  margin: 10
 },
 topInfos: {
  flexDirection: 'row'
 },
 image: {
  height: 225,
  width: 150
 },
 rightInfos: {
  flex: 1,
  marginLeft: 10
 },
 title: {
  fontWeight: 'bold',
  fontSize: 16,
  color: '#000000'
 },
 rate: {
  backgroundColor: '#27ae60',
  color: '#ffffff',
  padding: 3,
  borderTopLeftRadius: 3,
  borderTopRightRadius: 3,
  alignSelf: 'flex-start',
  marginTop: 10,
  marginBottom: 10
 },
 year: {
  backgroundColor: '#34495e',
  color: '#ffffff',
  padding: 3,
  borderTopLeftRadius: 3,
  borderTopRightRadius: 3,
  alignSelf: 'flex-start',
  marginBottom: 10
 },
 genreList: {
  flexShrink: 1
 },
 genreItem: {
  backgroundColor: '#34495e',
  color: '#ffffff',
  padding: 3,
  borderRadius: 3,
  alignSelf: 'flex-start',
  marginRight: 5,
  fontSize: 12
 },
 description: {
  color: '#000000',
  marginTop: 10
 },
 castTitle: {
  marginTop: 10,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#000000',
  fontSize: 15
 },
 castList: {
  marginTop: 10
 },
 castItem: {
  width: 100
 },
 castItemImage: {
  height: 120,
  width: 80
 },
 castItemName: {
  color: '#000000',
  fontSize: 13
 },
 castItemTitle: {
  fontSize: 12
 }
})

export default DetailScreen
 • Ekrana gönderilen id parametresini route props'u üzerinden aldık.
 • useState kullanarak 4 tane değişken oluşturduk. loadingMovieDetail ve loadingCast değişkenleri ile film detayı ve oyuncu kadrosu API'dan gelene kadar ekranda loading işareti göstereceğiz. movieDetailData ve castData değişkenlerinde ise API'dan aldığımız verileri tutacağız.
 • getMovieDetail ve getCast fonksiyonlarını tanımlayarak API'a çağrı yaptık. Bu çağrılar sırasında header kısmında API_TOKEN'ı da gönderdik. Gelen verilerin içerisinden ihtiyacımız olanları set fonksiyonlarıyla state'de bulunan değişkenlerimize aktardık.
 • useEffect ile ekran render edildikten sonra (componentDidMount gibi) getMovieDetail ve getCast fonksiyonlarının çağrılmasını sağladık.

 

Artık uygulamamızı test edebiliriz:

react-native run-android

 

Uygulamamızın ekran görüntüleri şu şekilde olacaktır:

Projenin kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Umarım yararlı olmuştur.

 

İyi çalışmalar.