Merhaba,

 

Bu yazıda NestJS üzerinde MongoDB ve Swagger kullanımından bahsedeceğim.

 

İlk olarak bir NestJS projesi oluşturuyoruz:

nest new nest-mongo-swagger-sample

 

Gerekli paketleri kuruyoruz:

npm i @nestjs/mongoose mongoose @nestjs/swagger swagger-ui-express

 

MongoDB'yi kolaylık olması adına Docker üzerinden çalıştırıyoruz:

docker run -d -p 27017:27017 --name mongodb mongo:latest

 

Projede basitçe users modülü oluşturup CRUD işlemleri yapacağız. Modülü oluşturuyoruz:

nest g module users

 

app.module.ts dosyasını açıp MongoDB'yi ve users modülünü import ediyoruz:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { AppController } from './app.controller';
import { AppService } from './app.service';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { UsersModule } from './users/users.module';

@Module({
 imports: [
  MongooseModule.forRoot('mongodb://localhost:27017/test'),
  UsersModule
 ],
 controllers: [AppController],
 providers: [AppService],
})
export class AppModule {}

 

src/users klasörü içerisine users.model.ts dosyası oluşturuyoruz:

import { Prop, Schema, SchemaFactory } from '@nestjs/mongoose';
import { ApiProperty, ApiTags } from '@nestjs/swagger';
import { Document } from 'mongoose';

export type UserDocument = User & Document;

@Schema()
@ApiTags('users')
export class User {
 @Prop()
 @ApiProperty()
 name: string;

 @Prop()
 @ApiProperty()
 email: string;

 @Prop()
 @ApiProperty()
 password: string;
}

export const UserSchema = SchemaFactory.createForClass(User);

 

users için service dosyasını oluşturuyoruz:

nest g service users

 

users.service.ts:

import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { InjectModel } from '@nestjs/mongoose';
import { Model } from 'mongoose';
import { User, UserDocument } from './users.model';

@Injectable()
export class UsersService {
 constructor(@InjectModel(User.name) private userModel: Model<UserDocument>) {}

 create(user: User): Promise<User> {
  return this.userModel.create(user);
 }

 findAll() {
  return this.userModel.find();
 }

 findOne(id: string) {
  return this.userModel.findById(id);
 }

 update(id: string, user: User) {
  return this.userModel.findByIdAndUpdate(id, user);
 }

 remove(id: string) {
  return this.userModel.findByIdAndDelete(id);
 }
}

 

users için controller dosyasını oluşturuyoruz:

nest g controller users

 

users.controller.ts:

import { 
 Controller, 
 Post, 
 Get, 
 Body,
 Patch,
 Param,
 Delete
} from '@nestjs/common';
import { User } from './users.model';
import { UsersService } from './users.service';

@Controller('users')
export class UsersController {
 constructor(private readonly usersService: UsersService) {}

 @Post()
 create(@Body() createUserDto: User) {
  return this.usersService.create(createUserDto);
 }

 @Get()
 findAll() {
  return this.usersService.findAll();
 }

 @Get(':id')
 findOne(@Param('id') id: string) {
  return this.usersService.findOne(id);
 }

 @Patch(':id')
 update(@Param('id') id: string, @Body() updateUserDto: User) {
  return this.usersService.update(id, updateUserDto);
 }

 @Delete(':id')
 remove(@Param('id') id: string) {
  return this.usersService.remove(id);
 }
}

 

users.module.ts dosyasını açıp import işlemlerini yapıyoruz:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { UsersController } from './users.controller';
import { UsersService } from './users.service';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
import { User, UserSchema } from './users.model';

@Module({
 imports: [
  MongooseModule.forFeature([{ name: User.name, schema: UserSchema }])
 ],
 controllers: [UsersController],
 providers: [UsersService]
})
export class UsersModule {}

 

Son olarak main.ts dosyasını açıp Swagger'ı ayarlıyoruz:

import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { DocumentBuilder, SwaggerModule } from '@nestjs/swagger';
import { AppModule } from './app.module';

async function bootstrap() {
 const app = await NestFactory.create(AppModule);
 
 const config = new DocumentBuilder()
  .setTitle('Users example')
  .setDescription('The users API description')
  .setVersion('1.0')
  .build();
 const document = SwaggerModule.createDocument(app, config);
 SwaggerModule.setup('api', app, document);

 await app.listen(3000);
}
bootstrap();

 

Projeyi ayağa kaldırıyoruz:

npm run start

 

http://localhost:3000/api linkine gittiğimizde bizi Swagger arayüzü karşılıyor:

 

Artık bu arayüz üzerinden API testlerini yapabilirsiniz.

 

Projenin kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Umarım yararlı olmuştur.

 

İyi çalışmalar.