Merhaba,

 

Bu yazıda NestJS ile Unit Test kullanımından bahsedeceğim.

 

İlk olarak bir NestJS projesi oluşturuyoruz:

nest new nest-unit-test-sample

 

Projede ürün ekleme, listeleme ve silme şeklinde CRUD işlemleri yapacağız. Veritabanı olarak MySQL kullanacağız. API hazır olduktan sonra da unit testleri yazacağız. MySQL için gerekli paketleri kuralım:

npm i @nestjs/typeorm typeorm mysql

 

Local ortamımızda nest_unit_test_sample_db adında bir veritabanı oluşturup içerisine products tablosu ekliyoruz. Bu tabloya da id, name, description ve price sütunları ekliyoruz.

 

app.module.ts dosyasını açarak TypeOrm modülünü dahil ediyoruz ve veritabanı bilgilerimizi yazıyoruz:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { AppController } from './app.controller';
import { AppService } from './app.service';
import { ProductsModule } from './products/products.module';

@Module({
 imports: [TypeOrmModule.forRoot({
 	"type": "mysql",
 	"host": "localhost",
 	"port": 3306,
 	"username": "root",
 	"password": "12345678",
 	"database": "nest_unit_test_sample_db",
 	"synchronize": false,
 	"logging": true,
 	"entities": ["dist/**/*.entity.js"]
 }), ProductsModule],
 controllers: [AppController],
 providers: [AppService],
})
export class AppModule {}

 

products modülü oluşturuyoruz:

nest g module products

 

Veritabanındaki products tablosuna karşılık gelecek şekilde src/products altında products.entity.ts adında bir entity oluşturuyoruz:

import { PrimaryGeneratedColumn, Column, Entity } from 'typeorm';

@Entity('products')
export class ProductsEntity {
 @PrimaryGeneratedColumn()
 id: number;

 @Column()
 name: string;

 @Column()
 description: string;

 @Column()
 price: string;
}

 

src/products altına dto klasörü oluşturuyoruz. Onun altına da create-product.dto.ts dosyası oluşturuyoruz:

export class CreateProductDTO {
 id: number;
 name: string;
 description: string;
 price: string;
}

 

products servisi oluşturuyoruz:

nest g service products

 

products.service.ts:

import { Injectable, NotFoundException } from '@nestjs/common';
import { InjectRepository } from '@nestjs/typeorm';
import { Repository } from 'typeorm';
import { ProductsEntity } from './products.entity';
import { CreateProductDTO } from './dto/create-product.dto';

@Injectable()
export class ProductsService {
 constructor(
  @InjectRepository(ProductsEntity)
  private productsRepository: Repository<ProductsEntity>,
 ) {}

 public async createProduct(
  createProductDto: CreateProductDTO,
 ): Promise<ProductsEntity> {
  return await this.productsRepository.save(createProductDto);
 }

 public async getProducts(): Promise<ProductsEntity[]> {
  return await this.productsRepository.find();
 }

 public async deleteProduct(productId: number): Promise<void> {
  await this.productsRepository.delete(productId);
 }
}

 

products controller dosyasını oluşturuyoruz:

nest g controller products --no-spec

 

products.controller.ts:

import {
 Controller,
 Post,
 Body,
 Get,
 Param,
 Delete,
} from '@nestjs/common';
import { ProductsService } from './products.service';
import { CreateProductDTO } from './dto/create-product.dto';
import { ProductsEntity } from './products.entity';

@Controller('products')
export class ProductsController {
 constructor(private productsService: ProductsService) {}

 @Post('create')
 public async createProduct(
  @Body() createProductDto: CreateProductDTO,
 ): Promise<ProductsEntity> {
  const product = await this.productsService.createProduct(createProductDto);
  return product;
 }

 @Get('all')
 public async getProducts(): Promise<ProductsEntity[]> {
  const products = await this.productsService.getProducts();
  return products;
 }

 @Delete('/delete/:productId')
 public async deleteProduct(@Param('productId') productId: number) {
  const deletedProduct = await this.productsService.deleteProduct(productId);
  return deletedProduct;
 }
}

 

products.module.ts dosyasını açarak gerekli düzenlemeleri yapıyoruz:

import { Module } from '@nestjs/common';
import { ProductsService } from './products.service';
import { ProductsController } from './products.controller';
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { ProductsEntity } from './products.entity';

@Module({
 imports: [TypeOrmModule.forFeature([ProductsEntity])],
 providers: [ProductsService],
 controllers: [ProductsController]
})
export class ProductsModule {}

 

API hazır. Projeyi npm run start komutu ile ayağa kaldırarak Postman üzerinden testleri yapabilirsiniz. Şimdi işin unit test kısmına gelelim.

 

products.service.spec.ts dosyasını açarak şu şekilde bir kodlama yapıyoruz:

import { Test, TestingModule } from '@nestjs/testing';
import { ProductsService } from './products.service';
import { ProductsEntity } from './products.entity';
import { getRepositoryToken } from '@nestjs/typeorm';

describe('ProductService', () => {
 let productService;
 let productRepository;
 const mockProductRepository = () => ({
  save: jest.fn(),
  find: jest.fn(),
  delete: jest.fn(),
 });

 beforeEach(async () => {
  const module: TestingModule = await Test.createTestingModule({
   providers: [
    ProductsService,
    {
     provide: getRepositoryToken(ProductsEntity),
     useFactory: mockProductRepository,
    },
   ],
  }).compile();
  productService = await module.get<ProductsService>(ProductsService);
  productRepository = await module.get(getRepositoryToken(ProductsEntity));
 });

 describe('createProduct', () => {
  it('should save a product in the database', async () => {
   productRepository.save.mockResolvedValue('someProduct');
   expect(productRepository.save).not.toHaveBeenCalled();
   const createProductDto = {
    name: 'sample name',
    description: 'sample description',
    price: 'sample price',
   };
   const result = await productService.createProduct(createProductDto);
   expect(productRepository.save).toHaveBeenCalledWith(
    createProductDto,
   );
   expect(result).toEqual('someProduct');
  });
 });

 describe('getProducts', () => {
  it('should get all products', async () => {
   productRepository.find.mockResolvedValue('someProducts');
   expect(productRepository.find).not.toHaveBeenCalled();
   const result = await productService.getProducts();
   expect(productRepository.find).toHaveBeenCalled();
   expect(result).toEqual('someProducts');
  });
 });

 describe('deleteProduct', () => {
  it('should delete product', async () => {
   productRepository.delete.mockResolvedValue(1);
   expect(productRepository.delete).not.toHaveBeenCalled();
   await productService.deleteProduct(1);
   expect(productRepository.delete).toHaveBeenCalledWith(1);
  });
 });
});

Burada yaptığımız işlemler;

 • beforeEach kısmında her test öncesi çalıştırılacak kodları yazdık. Burada servis ve repository için mock (sahte) tanımlamaları yaptık.
 • createProduct şeklinde bir test yazdık. Burada örnek bir product verisi tanımlayıp servis üzerindeki ürün oluşturma fonksiyonumuzu çağırdık. Servisten gelen değerle elimizdeki örnek veriyi karşılaştırdık.
 • getProducts şeklinde bir test yazdık.  Burada servis üzerindeki ürünleri listeleme fonksiyonumuzu çağırdık. Repository üzerindeki find fonksiyonunu da çağırdık ve servisten gelen değerle karşılaştırdık.
 • deleteProduct şeklinde bir test yazdık. Burada servis üzerindeki ürün silme fonksiyonumuzu çağırdık. Repository üzerindeki delete fonksiyonunu da çağırdık ve servisten gelen değerle karşılaştırdık.

 

Testlerimizi çalıştırıyoruz:

npm run test

 

Konsoldaki çıktımız şu şekilde oluyor:

 

Projenin kaynak kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Umarım yararlı olmuştur.

 

İyi çalışmalar.